W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

STATUT Stowarzyszenia Podhalańskie Amazonki

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stowarzyszenie  Podhalańskich Amazonek , zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.


§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele służą realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.Rozdział II
CELE I ZADANIA


§ 6


Podstawowymi celami Stowarzyszenia są działania na rzecz:
1) kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi;
2) edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.


§ 7

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez zadania publiczne w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) promocji i organizacji wolontariatu;
4) organizacji grup wsparcia i samopomocy;
5) organizowania akcji charytatywnych
6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7) organizowania rehabilitacji leczniczej
8) organizowania szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat zapobiegania i zwalczania choroby nowotworowej;
9) organizacji warsztatów terapii psychologicznej;
10)działań rehabilitacyjnych w sferze kulturalno- artystyczno- sportowo – turystycznej;
11) poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez rehabilitację i terapię;
12) zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji;
13) redagowania i wydawania materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów;
14) integracji społecznej, tj. udzielania pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych;


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.


§ 9


1. Członkowie dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba po leczeniu raka piersi, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, a członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
5. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.


§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w działalności organizowanej przez władze Stowarzyszenia;
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów;
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) korzystania ze zgromadzonych przez Stowarzyszenie wydawnictw oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu.


§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 pkt. 2)-5).
2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek honorowy i członkini Klubu Seniorek są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.


§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa;
2) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań, przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
4) śmierci członka;
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
2. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub skreślenie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkini zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


§ 16

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

                                      
§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie może być:
a) zwyczajne (zwoływane raz w roku) - przez Zarząd;
b) nadzwyczajne (zwoływane wg potrzeb) – przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
6. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
3) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.


§ 20

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.


§ 21

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

                                                                 
ZARZĄD


§ 22

1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym prezesa, 2-ch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i pozostałych członków Zarządu.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;
3. zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji
krajowych i zagranicznych;
9. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego
Zgromadzenia;
10. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
11. ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego;
12. ustalanie wysokości składek członkowskich;
13. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
14. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


§ 24

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.


§ 25

Dla ważności oświadczenia woli, reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes/ lub wiceprezes i skarbnik / lub inny członek Zarządu łącznie.


§ 26

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub jednego z dwóch wiceprezesów.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
3) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
4) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
5) składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 29

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych oraz wpływów z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących przepisach.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
6. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”;
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 31

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk, o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

Skontaktuj się!

 
Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

www.amazonki.podhale.pl
podhalanskieamazonki@gmail.com
tel.: 730 730 062

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000 42 59 49
34-400 Nowy Targ
al. Kopernika 12

Zmień język

Polish Czech English French German Portuguese Russian Slovak Spanish

Napisz do nas!


Przekaż 1%

Nasi partnerzy:

01.png02.png03.png04.png05.png06.png

Sfinansowano przez Stowarzyszenie Podhalańskich Amazonek z 1%.